Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego joannartium.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Joannartium.pl, dostępny pod adresem internetowym www.joannartium.pl, prowadzony jest przez Joannę Czarnecką prowadzącą nierejestrową działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Czarnecka Rękodzieło.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady oraz tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.joannartium.pl
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca nierejestrową działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Czarnecka Rękodzieło.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, ale umowa sprzedaży nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (zgodnie z wspisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też stosownie do cech Produktu umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 8. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktów na Klienta zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone przez niego za pośrednictwem interaktywnego Formularza zamówienia w Sklepie, w którym to formularzu zawierane są dane niezbędne do zawarcia umowy na odległość (informacja o zamawianych produktach oraz cenach, dane Klienta, informacja o metodzie płatności oraz sposobie dostawy).
 11. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – usługa elektroniczna, dzięki której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, do momentu wydania zamówienia Dostawcy.
 14. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Dostawca – podmiot zewnętrzny współpracujacy ze Sprzedawcą w zakresie świadczenia usług dostawy Produktów, wybierany przez Klienta w czasie składania zamówienia.
 16. Czas dostawy zamówienia – czas od wydania zamówienia Dostawcy do pierwszej próby doręczenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres.
 17. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu www.joannartium.pl
 18. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym Polityką Prywatności.
 19. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów stanowiący integralną część Regulaminu, udostępniany na stronie internetowej Sklepu.
 20. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Joanna Czarnecka, ul. Smolna 7/5, 67-200 Głogów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@joannartium.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 605498515
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 39 1020 3017 0000 2802 0063 4154
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po podaniu zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Cena jest taka sama dla każdego Klienta – Sklep nie stosuje algorytmów różnicujących ceny.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.joannartium.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością www.joannartium.pl. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sklepu jakiegokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.joannartium.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sklepowi i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 6 Usługi elektroniczne

 1. Usługa „Formularza zamówienia” polega na udostępnieniu Formularza zamówienia, który umożliwia złożenie Zamówienia zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 7. Regulaminu. Usługa „Formularza zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Do zawarcia usługi „Formularza zamówienia” dochodzi w momencie otwarcia przez Klienta strony w Sklepie zawierającej „Formularz zamówienia” i rozpoczęcia wypełniania danych wymaganych przez „Formularz zamówienia”. Umowa o świadczenie usługi „Formularza zamówienia” zawarta zostaje na czas określony czyli czas złożenia Zamówienia. Do wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi „Formularza zamówienia” dochodzi w momencie:
 • zamknięcia podstrony zawierającej „Formularza zamówienia”,
 • ukończenia procesu składania Zamówienia
 1. Usługa Elektroniczna „Koszyka” polega na umożliwieniu Klientowi dokonanie Zamówienia Produktów, gromadzenie, przechowywanie i przeglądanie informacji o wybranych Produktach, ich Cenie oraz kosztach wysyłki, przechowywanie informacji o wybranych Produktach również po zakończeniu sesji przeglądarki, gdy Klient skorzysta z usługi elektronicznej „Podsumowanie Koszyka”. Usługa Elektroniczna „Koszyka” świadczona jest nieodpłatnie i zawierana jest na czas określony. Do zawarcia usługi „Koszyka” dochodzi w przypadku kliknięcia danego Produktu znajdującego się w ofercie Sklepu i wyrażeniu chęci jego zakupu. Do wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi „Koszyk” dochodzi w momencie:
 • zamknięcia wszystkich podstron Sklepu
 • dokończenia procesu zakupowego i złożeniu Zamówienia.
 1. Usługa „Formularza kontaktowego” polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na podstronie Serwisu wiadomości do Sprzedawcy. Usługa „Formularza kontaktowego” świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Do zawarcia usługi „Formularza kontaktowego” dochodzi w przypadku otwarcia przez Klienta podstrony Sklepu, zawierającej „Formularz kontaktowy” i rozpoczęcia wypełniania danych wymaganych przez „Formularz kontaktowy”. Umowa o świadczenie usługi „Formularza kontaktowego” zawarta zostaje na czas określony czyli czas wysłania wiadomości do Sprzedawcy. Do wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi „Formularza kontaktowego” dochodzi w momencie:
 • zamknięcia podstrony zawierającej „Formularz kontaktowy”,
 • ukończenia procesu wysyłania wiadomości do Sprzedawcy.
 1. Wszystkie wymienoine w tym rozdziale Usługi Elektroniczne świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedawca nie wyklucza jednak możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji czy rozbudowy Sklepu.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • w Koszyku wybrać formę płatności oraz rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 • zapoznać się z Regulaminem Sklepu oraz potwierdzić jego akceptację zaznaczając odpowiednie pole;
 • kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
 • opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.;

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka do paczkomatu InPost
 • Przesyłka kurierska
 • Odbiór osobisty w Głogowie 67-200 pod adresem umówionym z klientem indywidualnie
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne realizowane za pośrednictwem Autopay S.A.: szybkie przelewy oraz płatności BLIK. Dla tych usług ma zastosowanie regulamin Autopay S.A.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem oraz płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku wybrania odbioru osobistego Zamówienia, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o gotowości Zamówienia do odbioru poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Odbiór powinien nastąpić maksymalnie w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości zamówienia do odbioru.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w ciągu 24 godzin od prawidłowego złożenia Zamówienia (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatnościami elektronicznymi – od momentu zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy.
 • b) w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego – od momentu złożenia Zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski i Niemiec.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 5. W przypadku nieodebrania przez klienta paczki :
 • sklep wezwie klienta drogą e-mailową do należytego wykonania umowy kupna-sprzedaży,
 • sklep wezwie klienta drogą e-mailową do zapłaty kosztów zwrotu w terminie 2 dni od wezwania, jako wynagrodzenie za poniesione straty i naprawienie szkody z tytułu niewykonanej umowy, a w razie braku zapłaty w wyznaczonym czasie potrąci te koszty z kwoty do zwrotu.
 • jeśli klient żąda ponownego przesłania towaru, wysyłka następuje po uregulowaniu kosztów zarówno przesyłki zwrotnej, jak i ponownego dostarczenia

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez niego osobie innej, niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 • Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

§ 11 Niezgodność towaru z umową i reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji i przysługuje mu jedno z poniższych roszczeń reklamacyjnych:
  • żądanie usunięcia wady,
  • żądanie wymiany Produktu na wolny od wad,
  • żądanie obniżenia ceny Produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych dla Klienta niedogodności wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie,
  • złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych dla Klienta niedogodności wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie,
 4. Czas na reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową wynosi 2 lata. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w zakresie dopuszczalnym przez prawo, jeśli zakup ma dla niego charakter zawodowy.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany przez Sprzedawcę w odpowiedzi na zgłoszoną reklamację.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Zapisy końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Shopping Cart
Scroll to Top